Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXI/393/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

Uchwała nr LXXXI/393/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 118 157 407,41 zł, w tym:

dochody bieżące – 82 949 901,40 zł
dochody majątkowe – 35 207 506,01 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 121 654 123,16 zł, w tym:

wydatki bieżące – 79 479 288,87 zł
wydatki majątkowe – 42 174 834,29 zł

Deficyt budżetu wynosi 3 496 715,75 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 995 666,52 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 501 049,23 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
5) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
6) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 5 896 715,75 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1 995 666,52 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 901 049,23 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność
Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę
1 290 400,00 zł, w związku z otrzymanym w roku 2023, dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 210 400,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 155 200,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 208 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 380 800,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 336 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 849 999,60 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027, na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 0,12 zł, z tytułu ustalonej ostatecznej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy.


Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi                                                                                0,12 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi                                                       849 999,60 zł
Łącznie kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi                                                 1 290 400,00 zł

 

 

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 146 779,80 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargach na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 41 619,12 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 7 144,74 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 63 233,87 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 7 103,81 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 27 678,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 250,00 zł, w związku z utworzeniem nowego paragrafu, w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach przekazywania informacji zastrzeżonych w Kancelarii Tajnej.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 20,00 zł, z tytułu dofinansowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 1 045 449,52 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027, w wysokości 849 999,60 zł oraz wkładu własnego w wysokości 195 449,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 2 234,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 7 900,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 1 800,00 zł,
- Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 1 683,23 zł,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 2 800,00 zł,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 3 550,00 zł,
w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.


Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                                                                    20 217,23 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                                                                         20,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi                                                     1 045 499,52 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi                                                       146 779,80 zł

 

W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
nazwę:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie drogi dla rowerów”
zastępuje się:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 456 773,86 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 97 456,63 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.


Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXI/393/2024 (PDF, 567 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 745 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 419 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 11 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 934 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 13 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 1023 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLS, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 638 KB)        Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 48 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 556 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 14 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF, 586 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLS, 37 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-01 13:05przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-02-01 14:43przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-02-01 13:44przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:345

Rejestr zmian

  • [2024-02-01 13:44:01]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo