Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.
 2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zadań publicznych oraz konieczność spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, a także realizacja umów, których Pan/Pani jest stroną.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
  Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (to jest na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu).
  Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (to jest w celu wykonania umowy).
  W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane:
  na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a), jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub Pana/Panią, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. b),
  jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c),
  jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g),
  jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h);
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i akty wykonawcze do tej ustawy);
 8. Posiada Pan/Pani prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 3 RODO
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 89 RODO
 9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 11. Podanie Pan/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
  Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną.
  Dobrowolnie Pan/Pani może podać swoje dane osobowe (na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu, np. usprawnienia kontaktu
 12. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfInformacja (PDF, 59,3 KB)

Autor: Aleksandra Urbaniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-05-25 08:59przez: Aleksandra Urbaniak
Opublikowano:2018-05-25 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-08-20 12:15przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:8322

Rejestr zmian

 • [2021-08-20 12:15:02]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-11-27 11:15:49]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-04-18 11:59:49]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-09-20 12:31:06]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-05-25 09:40:28]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo