Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-09-30 ( Imieniny: Geraldy, Honoriusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Postanowienia ogólne                                …………………………………………………………………………………… strona 3

Rozdział II – Cel główny i cele szczegółowy Programu …………………………………………………………………………………… strona 4

Rozdział III – Zasady Współpracy                                   ………………………………………………………………………………….... strona 5

Rozdział IV – Formy Współpracy                                    ..…………………………………………………………………………………… strona 5

Rozdział V – Zakres przedmiotowy                               ...…………………………………………………………………………………… strona 6

Rozdział VI – Priorytetowe zadania publiczne             ..…………………………………………………………………………………… strona 6

Rozdział VII – Okres realizacji Programu                      ...…………………………………………………………………………………… strona 7

Rozdział VIII – Sposób realizacji Programu                 ....…………………………………………………………………………………… strona 7

Rozdział IX – Wysokość środków planowanych na realizację Programu ………………………………………………………… strona 8

Rozdział X – Sposób oceny realizacji Programu          ...…………………………………………………………………………………… strona 8

Rozdział XI – Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji ..………………………………… strona 9

Rozdział XII – Tryb powoływania  i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert .... strona 9

Rozdział XIII – Postanowienia końcowe                      ...…………………………………………………………………………………... strona 12

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego oraz elementem aktywizującym społeczność lokalną. Aktywność różnych środowisk oraz ich skuteczność zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy pomiędzy Powiatem Mrągowskim a organizacjami pozarządowymi. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „Programem”. Program obejmuje współpracę Powiatu Mrągowskiego z organizacjami na rzecz Powiatu Mrągowskiego i jego mieszkańców.

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.);

działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – należy przez to rozumieć osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 Nr poz. 715, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przeznaczonych na wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy;

dotacji – należy rozumieć przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 Nr poz. 885 z późn. zm.);

otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy, na realizację zadań publicznych;

komisji konkursowej – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert; sferze zadań publicznych – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

powiecie – rozumie się przez to Powiat Mrągowski;

zadaniach powiatu – należy przez to rozumieć zadania publiczne, należące do zakresu działania powiatu według ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz innych ustaw;

powiecie i samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć zarówno organy samorządowe jak i jednostki organizacyjne Powiatu Mrągowskiego, realizujące określone zadania publiczne, należące do zadań powiatu.

 

Rozdział II

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze, wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

Celami szczegółowymi programu są:

 1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
 2. zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
 3. stała partnerska współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi
 4. udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,

 

Rozdział III

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

zasada pomocniczości – oznacza to, że Powiat powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy.

zasada suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Powiatem a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.

zasada partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem.

zasada efektywności – polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. Zarówno Powiat jak i organizacje pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

 

Rozdział IV

FORMY WSPÓŁPRACY

Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych  w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w ustawie, prowadzącymi na terenie powiatu działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. Współpraca może mieć charakter finansowy  i pozafinansowy.

Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może odbywać się w formach:

 1. powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca pozafinansowa w szczególności polega na:

 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
 2. konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 3. konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia.
 4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 5. prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na stronie internetowej Urzędu,
 6. nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem bądź powierzeniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert,
 7. publikowaniu ważnych informacji na stronie internetowej Powiatu oraz wywieszaniu ich na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
 8. obejmowanie Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie.

 

Rozdział V

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Powiat Mrągowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

Zakres przedmiotowy współpracy opiera się w szczególności na realizacji zadań publicznych, poprzez powierzenie zadań powiatu do realizacji podmiotom trzeciego sektora wraz z udzieleniem dotacji na te zadania. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące dzielność na terenie powiatu, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.   

 

Rozdział VI

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Wskazane w programie zadania priorytetowe oznaczają zadania Powiatu uznane za ważne dla społeczności lokalnej.

Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które mogą być realizowane w 2016r. należą:

 1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.:
  1. wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  2. wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
  3. organizowanie imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia,
 2. zadania w zakresie pomocy społecznej, tj.:
  1. organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej,
 3. zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, tj.:
  1. rozwój świadomości kulturowej,
  2. promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
  3. działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.

 

Rozdział VII

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

 

Rozdział VIII

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów ofert wg procedur określonych w ustawie oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

 1. rodzaju zadania,
 2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
 3. zasadach przyznawania dotacji,
 4. terminach i warunkach realizacji zadania,
 5. terminie składania ofert,
 6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
 7. zrealizowanych przez Powiat w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanymi z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu,
 2. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
 3. na stronie internetowej Powiatu.

 

 Rozdział IX

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy określi uchwała Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie przyjęcia budżetu powiatu mrągowskiego na 2016 rok.

 

Rozdział X

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

Powiat sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej, w tym przekazanych w formie dotacji środków finansowych. Organizacje zobowiązane są w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zleconego zadania publicznego złożyć sprawozdanie z jego realizacji.

Zarząd Powiatu Mrągowskiego, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku przedłoży Radzie Powiatu Mrągowskiego sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu.  Sprawozdanie zostanie także zamieszczone na stronie internetowej Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdanie to powinno zawierać:

 1. tematy ogłoszonych konkursów,
 2. ilość złożonych ofert na poszczególne konkursy,
 3. ilość ofert odrzuconych,
 4. ilość rezygnacji,
 5. łączną sumę przyznanych dotacji,
 6. łączną sumę niewykorzystanych dotacji,
 7. ilość rozwiązanych umów.

Powyższe elementy sprawozdania wraz z działaniami podjętymi w ramach współpracy pozafinansowej stanowić będą o efektywności Programu.

 

 Rozdział XI

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

Projekt rocznego programu współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, funkcjonującymi na terenie Powiatu Mrągowskiego, w sposób określony w Uchwale Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Projekt programu celem uzyskania ewentualnych propozycji, został zamieszczony na stronie internetowej www.powiat.mrągowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie. 

 

Rozdział XII

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych powołuje się komisję konkursową, zwanej dalej komisją. Skład komisji powoływany będzie w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Mrągowie, w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
 2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.

W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji składają oświadczenie, że nie są związani z którymkolwiek z podmiotów, który złożył ofertę konkursową.

Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. 

Zgłoszenia osób będzie można dokonywać pisemnie w terminie 14  dni od dnia ukazania  się komunikatu, o którym mowa w pkt. 5.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).  

W przypadku większej ilości chętnych osób, do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie ustawy.

Członkowie Komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.

Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

Złożone oferty zostaną zaopiniowane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty za dane kryterium w liczbie 0-10.

Końcową oceną oferty jest suma punktów za wszystkie kryteria wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.

Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatem wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.

Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana podmiot dokonuje stosownej korekty kosztorysu projektu.

Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.

 

 Rozdział XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwalony program współpracy podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, przy
ul. Królewieckiej 60A.

Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności do publicznej wiadomości w podobny sposób podaje się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Program współpracy obejmuje organizacje pozarządowe oraz inne jednostki prowadzące swoją działalność na terenie powiatu mrągowskiego na rzecz jego mieszkańców oraz spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wersja elektroniczna

pdfProgram współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok (322 KB)

 

Autor: Zbigniew Lubowidzki

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-12-10 11:01przez: Zbigniew Lubowidzki
Opublikowano:2015-12-10 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2015-12-10 11:05przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2173

Rejestr zmian

 • [2015-12-10 11:05:05]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo