Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXI/330/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

Uchwała nr LXXI/330/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXV/297/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 82 175 246,96 zł, w tym:

dochody bieżące – 67 861 834,45 zł
dochody majątkowe – 14 313 412,51 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 84 409 025,47 zł, w tym:

wydatki bieżące – 69 255 113,96 zł
wydatki majątkowe – 15 153 911,51 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 233 778,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 779 961,87 zł.

3) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

4) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 033 778,51 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 453 816,64 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 579 961,87 zł.

5) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2023 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 99 221,00 zł, z tytułu dokonanej wpłaty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Polska Wieś, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 768,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu, o kwotę 5 729,00 zł, z tytułu przyznanego większego niż zakładano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących powiatu, o kwotę 59 883,00 zł, w związku końcowym rozliczeniem akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

 

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 167 601,00 zł

 

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 2 368,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 756,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków na usługę weterynaryjną za odłów łosia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 5 729,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej, w związku z przyznanym większym niż zakładano dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracowania – Etap I.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 756,00 zł, z przeznaczeniem na usługę weterynaryjną za odłów łosia.

 

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi 8 853,00 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi 756,00 zł

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 159 504,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXX/330/2023  (PDF, 498 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 410 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 2771 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 214 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 2771 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 214 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 2771 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3(XLS, 214 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-26 12:50przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-05-26 13:55przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-05-26 13:44przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:449

Rejestr zmian

  • [2023-05-26 13:44:41]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo