Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-24 ( Imieniny: Kingi, Krystyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Kontrole zewnętrzne (w latach 2015-2018)

Kontrole zewnętrzne (w latach 2015-2018)

 

Kontrole zewnętrzne w 2015

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaZakres kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Realizacja zadań zwiazanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2015r. kwalifikacji wojskowej w powiecie mrągowskim.

Data kontroli: 10.03.2015r.

 pdfProtokół z kontroli (148,9 KB)
2. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie
Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapewnienie przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne.

 pdfWystąpienie pokontrolne (368 KB)

pdfOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne (102 KB)

3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Wydział Finansowy

Przedmiot kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz wykonanie dochodów budżetu państwa.

Zakres objęty kontrolą: 2014 rok.

Data kontroli: od 28 lipca do 24 sierpnia 2015r.

pdfWystąpienie pokontrolne (475,6 KB)

pdfOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne (32 KB)

4. Archiwum Państwowe w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kontrola problemowa archiwum zakładowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie.

Data kontroli: 01.10.2015r.

pdfProtokół z kontroli (187,3 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2016

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaZakres kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie Dopuszczanie pojazdów do ruchu drogowego

 pdfWystąpienie pokontrolne (1,1 MB)

pdfOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne (399,5 KB)

pdfUchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 5 lipca 2016r. (321,4 KB)

pdfWystąpienie pokontrolne - tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izby Kontroli nr KPK-KP0.443.106.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. (1,1 MB)

pdfOdpowiedź z dnia 8 sierpnia 2016r. na wystąpienia pokontrolne LOL.410.003.04.2016, P/16/028  (254,2 KB)

2.

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Starosta Mrągowski

Przedmiotem kontroli problemowej objęto:

 1. postępowania administracyjne prowadzone w okresie od 01.01.2014 r. do 27.06.2015 r. w przedmiocie wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obiektów budowlanych,
 2. zgłoszenia przyjęte w okresie od 01.01.2014 r. do 27.06.2015 r. o zamiarze przystąpienia do budowy obiektu budowlanego lub rozpoczęciu robót budowlanych, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 2 PrBudU),
 3. zgłoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (art. 29 ust. 1 pkt 12 PrBudU), przyjętych w okresie 2012 - 2014 i ich egzekwowanie,
 4. działania dotyczące współpracy z organem nadzoru budowlanego w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w okresie 2009 -2011.

Data kontroli: od 07 kwietnia do 06 maja 2016r.

pdfWystąpienie pokontrolne (2,2 MB)
3.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Mrągowski

Sprawdzenie zachowania trwałości projektu oraz prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność od WNP-RPWM.07.01-28- 001/10-01 do WNP-RPWM.07.01-28-001/10-05

Data kontroli: 07.07.2016 r., 17.08.2016 r.

pdfInformacja pokontrolna (1016,7 KB)
4.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Ul. Dworcowa 60
Olsztyn

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Zakres kontroli: wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego przewozu drogowego osób w 2015r. i prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie wydanych uprawnień

Data kontroli: od 14 września 2016r. do 05 października 2016r.

pdfProtokół kontroli (260,4 KB)
5.  Warmińsko-Mazurski Urządu Wojewódzki w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Zakres kontroli: realizacja przez Starostę Mrągowskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1774 ze zm.).

Data kontroli: od 07 kwietnia do 06 maja 2016r.

pdfWystąpienie pokontrolne (645,5 KB)
6.

Wojeówdzki Inspektor Nadzory Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Olsztyn 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Data kontroli: 7.11 - 30.12.2016 r.

pdfWystąpienie pokontrolne (646,9 KB)

 

 

Kontrole zewnętrzne w 2017

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaZakres kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255 ze zm.) w zakresie dot. przygotowania organizacyjnego powiatu mrągowskiego do wykonywania tego zadania oraz kontrola lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i obowiązków informacyjnych z tym związanych.

Data kontroli: 15-17.02.2017r.

pdfDokumentacja kontroli (739,1 KB)

2.

Wojewoda Warmińsko - Mazurski 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Kontrola problemowa z zakresu realizacji spraw obronnych.

Data kontroli:30.03.2017r.

 pdfProtokół (374,8 KB)
3.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Ocena prawidłowości oznakowania wybranych dróg powiatowych i gminnych, na których za zarządzanie ruchem jest odpowiedzialny starosta, w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym.

Data kontroli: 25 - 26 kwietnia 2017 r.

pdfProtokół (257,2 KB)

pdfOdpowiedź (51,5 KB)

4.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

 Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Realizacja w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przez Starostę Powiatu Mrągowskiego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze uprawnień do kierowania pojazdami - art. 127 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 ze zm.) i art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz zasad prowadzenia działalności regulowanej - art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) zwaną dalej: „ustawą o swobodzie" w związku z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.).

Data kontroli: 29 maja - 9 czerwca 2017 r.

pdfWystąpienie pokontrolne (1,3 MB)

pdfOdpowiedź (55,7 KB)

 5. Wojewódzki Inspektorat Nadzory Budowlanego w Olsztynie   Starosta Mrągowski

 Zakresem kontroli objęto postowanie administracyjne zakończone wydaniem przez Starostę Mrągowskiego decyzji z dnia 02.04.2009r. Nr 31/2009/Mki o zatwierdzeniu projektu budowlanego „Rewitalizacji ulic: Kajki, W Prusa, Kowalskiej, 3-go Maja, Placu Wolności i Placu Kościelnego w Mikołajkach, obejmującą przebudowę dróg kołowych i pieszych ” oraz postępowanie dotyczące zmiany w/w pozwolenia na budowę.

Data kontroli: 07.07 - 07.08.2017r.

pdfSprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym (568,9 KB)
6.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Realizacja przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Data kontroli: 21-23.08.2017r

pdfProtokół z kontroli (664,1 KB)
7.

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Archiwum zakładowe: personel, zasób, ewidencja, lokal.

Data kontroli: 15.09.2017r.

pdfWystąpienie pokontrolne (360,3 KB)
8.

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Warszawa

Powiat Mrągowski

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych, w opstacji dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dot. umowy nr 13/2014/JST/2627/142 z dnia 26.02.2014r.)

Data kontroli: 6-10.11.2017r.

pdfWystąpienie pokontrolne (315,6 KB)
9.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Powiat Mrągowski

1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2016r.

2. Kontrola problemowa osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Data kontroli: 4.12.2017r. - 19.01.2018r.

pdfWystąpienie pokontrolne (202,7 KB)

 

Kontrole zewnętrzne w 2018

Lp.Jednostka kontrolującaJednostka kontrolowanaZakres kontroliWynik kontroli w formie elektronicznej
1.  Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli: wykonywanie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Data kontroli: 9.02.2018r.

pdfWystąpienie pokontrolne (239,3 KB)

2. Państwowa Inspekcja Pracy Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli: prawna ochrona pracy - urlopy wypoczynkowe.

Data kontroli: 19.06, 25.07.2018r.

pdfDokumentacja kontroli (341,7 KB)

3. WINGiU w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli: wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa geod. (operat tech. P2810.2018.450)

Data kontroli: 28.08.2018r.

 
4. Prezes Rady Ministrów Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli: realizacja zadań obronnych.

Data kontroli: 9-11.10.2018r.

 
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 19 października 2018 r., 22 października 2018 r. - 24 października 2018 r., 30 października 2018 r. - 31 października 2018 r., 5 listopada 2018 r., 7 listopada 2018 r. - 9 listopada 2018 r., 14 listopada 2018 r., 16 listopada 2018 r., 29 listopada 2018 r., 3 grudnia 2018 r., 7 grudnia 2018 r., 11 grudnia 2018 r.

 pdfDokumentacja kontroli (495,8 KB)
6.  Archiwum Państwowe w Olsztynie Starostwo Powiatowe w Mrągowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przedmiot kontroli: registratura Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie: zasób, ewidencja, warunki przechowywania akt, osoby odpowiedzialne.

Data kontroli: 26.10.2018r.

 pdfDokumentacja kontroli (348,6 KB)
7. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojeództwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie  Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Przedmiot kontroli: prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie weryfikacji i przyjmowania do PZGiK materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych zgłoszonych Staroście Mrągowskiemu i oznaczonych identyfikatorem GK.6642.1.633.2017.

Data kontroli: 10-20.12.2018r.

 pdfDokumentacja kontroli (227,2 KB)

Autor: Organ kontrolujący

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-02-12 08:38przez: Organ kontrolujący
Opublikowano:2016-02-12 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-02-19 14:07przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:13841

Rejestr zmian

 • [2019-02-19 14:07:13]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-02-15 15:12:32]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-07-16 08:53:41]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-06-22 11:12:33]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-06-21 15:25:20]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2017-09-25 11:25:17]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 29 maja - 9 czerwca 2017 r.
 • [2017-09-25 11:24:35]Magdalena ŻebrowskaPublikacja dokumentacji z kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 25-26.04.2017r.
 • [2016-10-17 11:59:35]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w dniach 14.09-05.10.2016r.
 • [2016-09-06 09:37:28]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji dot. kontroli trwałości projektu nr WND-RPWM.07.01-28-001/10 pn. „Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo”
 • [2016-08-26 12:19:51]Magdalena ŻebrowskaPublikacja odpowiedzi z dnia 8 sierpnia 2016r. na wystąpienia pokontrolne LOL.410.003.04.2016, P/16/028 dot. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
 • [2016-08-26 12:11:55]Magdalena ŻebrowskaPublikacja wystąpienia pokontrolnego (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izby Kontroli z 5.07.16r.) NIK z 13.05.2016r. dot. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.
 • [2016-08-09 13:11:11]Magdalena ŻebrowskaPublikacja uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 5 lipca 2016r.
 • [2016-07-06 11:54:44]Magdalena ŻebrowskaPublikacja odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK z 13.05.2016r. dot. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.
 • [2016-07-06 11:48:13]Magdalena ŻebrowskaPublikacja wystąpienia pokontrolnego NIK z 13.05.2016r. dot. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.
 • [2016-07-01 10:38:20]Magdalena ŻebrowskaPublikacja wystąpienia pokontrolnego z kontroli Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzonej od 07 kwietnia do 06 maja 2016r.
 • [2016-02-18 09:55:14]Magdalena ŻebrowskaAktualizacja dokumentacji wyniku kontroli NIK Del. w Olsztynie w zakresie zapewnienia przez organy administracji publicznej dostępu do jezior stanowiących wody publiczne.
 • [2016-02-12 09:45:11]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie w dniu 01.10.2016r.
 • [2016-02-12 09:31:53]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego terminie od 28.07 do 24.08.2015r.
 • [2016-02-12 09:20:34]Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższ Izbę Kontroli Del. w Olsztynie
 • [2016-02-12 08:28:12]Magdalena ŻebrowskaPublikacja protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego w dniu 10.03.2015r.

Banery/Logo